La vida aquàtica

Els ecosistemes d’aigua dolça són fonamentals per a l’ésser humà. La bona conservació de la biodiversitat i dels hàbitats aquàtics aporta serveis tan essencials com la regulació i depuració de l’aigua, el millor control d’inundacions i temporals, la protecció contra l’erosió i la pèrdua de sòls, la denitrificació, entre altres.

Tanmateix, aquests ambients encaren reptes immensos, i a Catalunya pateixen diversos problemes de degradació, on “quasi totes les zones humides es troben negativament influenciades per l’activitat humana” (ICHN, 2010).

©Enric Ballesteros

Isoetes lacustris als Estanys de Baciver, Val d’Aran ©Enric Ballesteros

Dins dels sistemes d’aigua dolça, les basses, llacunes i estanys són ambients d’especial valor per la biodiversitat, amb moltes espècies rares i amenaçades, incloent amfibis, ocells, peixos, invertebrats i plantes; en possibiliten les meta-poblacions, contribueixen enormement a la biodiversitat a escala de paisatge, i exerceixen una important funció de connectivitat ecològica.

©Ferran Aguilar

Granota verda (Pelophylax perezi) ©Ferran Aguilar

Són ambients vulnerables i han estat molt malmesos a causa de la dessecació, la fragmentació, la urbanització, la contaminació, i la invasió d’espècies exòtiques. Tanmateix, l’estat d’aquests ecosistemes sovint es pot millorar de forma relativament senzilla, amb resultats observables en poc temps.

©Miqui Rosa

Llacuna de Santes Creus, L’Ametlla de Mar ©Miqui Rosa

Per aquestes raons, Andrena vol treballar per millorar la protecció de la vida a les aigües dolces, i  recolzem projectes d’entitats del territori: des del Sud, amb la recuperació de llacunes litorals al Baix Ebre, fins al Nord, amb la restauració de basses temporànies i la protecció dels amfibis a l’Alt Empordà.

This post is also available in: English